لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه اجرت المثل

لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه اجرت المثل

اجرت المثل ایام زوجیت به کارهای زوجه در مدت ایام زناشویی ازجمله پخت وپز، تربیت اولاد ،  شیر دهی و…. گفته می شود. طبق ماده  ۳۳۶ قانون مدنی زوجه با توجه به چند شرط می تواند اجرت المثل  ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند:

  1.  باید با دستور زوج باشد
  2. باید عمل و کار انجام شده عرفا مستحق اجرت باشد یا  عمل زوجه عادتا مستحق اجرت باشد
  3. زوجه باید قصد تبرع نداشته باشد

باعنایت به رویه موجود در محاکم، قضات محترم با توجه به ظاهرماده فوق و نیز نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق شورای نگهبان توسط قانون حمایت خانواده جدید ۹۲و ابقای یک تبصره از ان،  که در هر حالت و هر فرضی زوجه می تواند اجرت المثل ایام زناشویی را از زوج مطالبه کند

آیا زوجه می تواند قبل از  طرح دعوای طلاق ، اجرت المثل را مطالبه کند؟

یا باید در ضمن دعوای طلاق یا بعد از طلاق قابل طرح می باشد؟ با توجه به ظاهر ماده  ۹۲ قانون حمایت خانواده جدید مصوب۹۲ و نیز  ماده۱۶ ایین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده جدید طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت باید در ضمن دعوای طلاق مطرح شود.

 

نمونه لایحه دفاعیه زوج در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

ریاست محترم شعبه… دادگاه خانواده شهرستان …….. باسلام واحترام

موضوع: لایحه دفاعیه اینجانب …….. ( خوانده)در پرونده کلاسه شماره  …..

موضوع مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی در وقت مقرر(…..) تقدیم حضور می گردد.

با عنایت به نوع  خواسته ی خواهان خانم  ……  در دادخواست تقدیمی به دادگاه محترم، که مطالبه  اجرت المثل ایام زناشوی به مدت ۱۰ سال با جلب نظر کارشناس  می باشد. حال  خواسته خواهان محترم با توجه به دلایل ذیل قابل استماع در دادگاه نمی باشد.

اولا: باعنایت به ماده  ۲۹ قانون حمایت خانواده ( دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد …… و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین …… )و نیز ماده ۱۶ ایین  نامه ی  اجرایی قانون حمایت خانواده( دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعیین تکلیف نماید.)  مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی منوط به طرح دعوای طلاق در دادگاه خانواده می باشد و به عبارتی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت باید در ضمن رسیدگی به دعوای طلاق یا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش انجام شود که در ما نحن فیه در حال حاضر زوجه در عقد خوانده می باشد و تا یومنا هذا دعوای طلاق در دادگاه خانواده مطرح نشده است.

ثانیا: باتوجه به  رای شماره ……با خواسته  الزام به تمکین زوجه،  صادره از شعبه  .. دادگاه خانواده شهرستان ..،  که با محکومیت خواهان (زوجه) قطعی شده است ( رونوشت رای ضم لایحه تقدیم حضور است) دلالت بر تخلف زوجه از وظایف زناشوی می باشد. و از لحاظ شرعی و قانونی  خواهان محترم مستحق اجرت المثل ایام زناشویی نیست.

ثالثا: باعنایت به ماده  ۳۳۶قانونی مدنی که اشعار می دارد( هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است…) که ملاک استحقاق اجرت را اثبات  دستور دادن ( استیفا کننده ) زوج  ونیز شخص (زوجه)  عرفا یا عادتا مهیای استحقاق اجرت  در نظر داشته  ، که در ما نحن فیه  خواهان محترم  جهت اثبات دستور اینجانب دلیلی ارائه نکرده و نیز طبق عرف زندگی مشترک در جامعه ،  زوجه  عرفا و نیز عادتا مستحق دریافت اجرت نیست  و در این حالت زوجه باید عدم قصد تبرع خود را ثابت کند. در اخر با تجدید احترام از دادگاه محترم تقاضای رد دعوای خواهان باتوجه به دلایل فوق مورد استدعاست.

20 اردیبهشت 1401
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email