مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل

ارسال اظهارنامه توسط خواهان( مدعی حق) دربرخی از پرونده های حقوقی، خانواده و در برخی ازجرایم بسیار اهمیت دارد .در برخی از موارد نیز، برای...
دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی کیفری مربوط به جرم و مجازات نیست و افرادی که برای دعوای حقوقی به دادگاه می روند افرادی هستند که...
نمونه های اظهارنامه های تنظیم شده توسط ، نوران وکیل
ارسال اظهارنامه توسط خواهان( مدعی حق) دربرخی از پرونده های حقوقی، خانواده و در برخی ازجرایم بسیار اهمیت دارد .در برخی از موارد نیز، برای...
تعریف دعوای حقوقی و غیر حقوقی مالی و کیفری
دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی کیفری مربوط به جرم و مجازات نیست و افرادی که برای دعوای حقوقی به دادگاه می روند افرادی هستند که...