یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۵ اسفند ۱۴۰۱

قلم فریاد می کِشد صبح کاغذ ازادی را امید زندان می رود تنهایی یأس انفرادی...