روز: مرداد ۲۹, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۲۹ مرداد ۱۴۰۲
مستنبط از ماده 103 قانون مجازات در نظام کیفری ما اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است . پس چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود, مگر اینکه …