روز: شهریور ۲, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۲ شهریور ۱۴۰۲
بعد از قطعیت قرار منع تعقیب دیگر نمی توان متهم را به لحاظ همین اتهام، هر چند تحت عنوان دیگر، مجددا مورد تعقیب قرار داد. چون این قرار از اعتبار امر مختومه برخوردار است .به عبارت دیگر اگر قرار منع تعقیب …