روز: اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
موجر چگونه می‌تواند خسارت وارده به ملک را از مستأجر مطالبه کند؟ طبق قانون، موجر می‌تواند دادخواستی با خواسته مطالبه خسارت به عین مستاجره را به طرفیت مستأجر در…