ماهیت حقوقی مهریه

ماهیت حقوقی مهریه

مهریه چیست؟ مهریه نوعی الزام قانونی است که بر عهده ی شوهر قرار می گیرد و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از عقد ، مقدار مهریه را به تراضی معیین سازند. تعیین مقدار مهریه ممکن است به ثالث با تراضی زوجین واگذار شود و نیز ممکن است پرداخت مهریه برعهده ی […]

جرایم علیه اموال و مالکیت

تعریف ومفهوم جرایم علیه اموال و مالکیت وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد .به عبارتی این نوع جرایم مفهوم مالکیت شخصی(مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین جوامع امروزی را تشکیل می دهد ) را مخدوش می سازد و شیوع […]

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه وکیل

بعد از محکومیت خوانده (زوج) و قطعی شدن رای و اجرای رای قطعی توسط خواهان،(زوجه) قانونگذار برای خوانده ی معسر( کسی که اموال کافی برای تسدید کل دین (بِدِهی) خود ندارد ) تمهیداتی پیش بینی کرده است .طبق قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی خوانده می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به( […]

لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه اجرت المثل

لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه اجرت المثل

اجرت المثل ایام زوجیت به کارهای زوجه در مدت ایام زناشویی ازجمله پخت وپز، تربیت اولاد ،  شیر دهی و…. گفته می شود. طبق ماده  ۳۳۶ قانون مدنی زوجه با توجه به چند شرط می تواند اجرت المثل  ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند:  باید با دستور زوج باشد باید عمل و کار انجام […]

نمونه شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند

شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند

ملاقات فرزند مشترک توسط پدر یا مادر بعد از طلاق زوجین حق قانونی و طبیعی دو طرف می باشد و طبق رویه قضایی تعیین وقت ملاقات با فرزند در دادنامه طلاق دقیقا با تعیین روز و ساعت و نیز مکان ملاقات مشخص می شود. اما گاهی دیده می شود که یکی از والدینی که حق […]

دعاوی کیفری

تعریف دعاوی کیفری هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد.جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری […]

دعاوی حقوقی

تعریف دعاوی کیفری هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد. جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود […]

دعاوی خانوادگی

چه دعاوی را باید در دادگاه خانواده مطرح کنیم؟ • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح • شروط ضمن عقد نکاح • ازدواج مجدد • جهیزیه • مهریه • نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت […]

وکیل ملکی، وکالت امور ملکی

وکیل ملک علاوه بر اینکه بایستی از ویژگی های یک وکیل خوب برخوردار باشد باید در نظر داشته باشد که وکالت در حوزه املاک کار بسیار حساس و تخصصی است . وکیل باید در این امور کاملا به قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی تسلط داشته باشد و از انها به وقت و به موقع […]