یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۲ مرداد ۱۴۰۲

رئیس انجمن گوهرسنگ: فروشندگان یا می‌گویند خودم تشخیص دادم شهاب‌سنگ است یا برگۀ آزمایشگاه رسمی...