دسته بندی سوالات: مشاوره نفقه

من به مدت ۵ سال ازدواج کردم و در این مدت تمام نفقه زنم را از جمله تمام امکانات و وسیله زندگی مشترک را برای او مهیا نمودم، سوال من این است که آیا وسایل و اشیایی که بعنوان نفقه به دادم را می توانم پس بگیرم؟

وقت بخیر مالی که به عنوان نفقه و برای مصرف در اختیار زن قرار داده می شود و با استفاده