دسته بندی سوالات: مشاوره نفقه

من به مدت ۵ سال ازدواج کردم و در این مدت تمام نفقه زنم را از جمله تمام امکانات و وسیله زندگی مشترک را برای او مهیا نمودم، سوال من این است که آیا وسایل و اشیایی که بعنوان نفقه به دادم را می توانم پس بگیرم؟

وقت بخیر مالی که به عنوان نفقه و برای مصرف در اختیار زن قرار داده می شود و با استفاده کردن از بین می‌رود ملک

شوهرم در ضمن عقد نکاح و در عقدنامه شرط کرده است که از پرداخت نفقه معاف است، و من نیز قبول کردم، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا من می‌توانم علیه شوهر شکایت ترک انفاق کنم؟

وقت بخیر الزام به انفاق از قواعد مربوط به نظم عمومی است و تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون بوده و قابل