پاسخ به سوالات

آیا می توانم از همسایه‌ای که پارکینگ بنده رو تصرف کرده است شکایت کنم؟

استشهادیه ای از همسایه ها تهیه کرده و با استناد به آن تحت عنوان تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت از شخص مورد نظر شکایت نمایید.