پاسخ به سوالات

کتک زدن از طرف شوهر چگونه ثابت کنم؟

سوال:
۱۰سالی است که زندگی میکنیم و از دوران عقد تفاهم نداشتیم ولی با اسرار خانواده ها تا امروز مانده ایم با وجود یک فرزند او در دوران بارداری با زنی رابطه داشت که شوهرش زندان بود ونمیدانم این رابطه تا چه حدی بوده باوجود اتفاقاتی مثل برشکستگی من خودم سرکار هستم واز حقوق خودم خرج میکنم حتی گاهی برای خانه کتک میزند و حرف های بد با این وجود چکار کنم

پاسخ:
اگر ضرو جرحی صورت گرفته میتوانید شکایت کنید و گواهی پزشکی قانونی را بگیرید. ولی با یکبار نامه پزشکی قانونی نمیتوانید طلاق یکطرفه بگیرید. مگر چند نامه داشته باشید از پزشکی قانونی . رابطه نامشروع هم اگر برای چند سال پیش بوده قابلیت اثبات ندارد.