برچسب: اتهام قتل عمد

۲۷ مهر ۱۴۰۲
قانون تعریفی از قتل عمد به عمل نیاورده است؛ اما می‌توان آن را چنین تعریف کرد: رفتار عمدی و آگاهانه و نیز بدون مجوز قانونی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود…