برچسب: بهای خواسته

۳ تیر ۱۴۰۲
“دادخواست قانونی تنظیم نشده است” این جمله به چه معناست؟ ما دراین پست سعی می کنیم به صورت ساده و کوتاه مفهوم و شیوه تنظیم یک دادخواست قانونی