برچسب: نفقه مادر

۱۹ مرداد ۱۴۰۲
نفقه اقارب مطابق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق . به هر حال افراد واجب النفقه، می توانند..