روز: شهریور ۱۲, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۱۲ شهریور ۱۴۰۲
مطابق ماده 7 قانون کار قرارداد کار می تواند کتبی یا شفاهی باشد. پس از وقوع حادثه کار، حادثه دیده یا اولیای دم او( ورثه متوفی) باید با مراجعه به مراجع قضایی یا انتظامی وثبت شکایت خود در یکی از دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایند….