روز: فروردین ۲۴, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۲۴ فروردین ۱۴۰۳
طبق رویه فعلی دفتر دادگاه بدوی مطابق ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه‌ای از دادخواست تجدیدنظرخواه به تجدیدنظر خوانده (محکوم له) مبادرت کرده که ..