نشانی دادگاه های اهواز

دادگستری مرکزی در امانیه:

نشانی: اهواز – امانیه – دادگستری کل استان خوزستان

تلفن: ۷ – ۳۳۶۱۷۲۶ ، ۶۳ – ۳۳۳۱۵۵۹

 

شعبه های مستقر در دادگستری مرکزی (امانیه)

  • دادگاه های تجدید نظر: شعبه های یکم ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ،هفتم ، هشتم ،نهم ، دهم ، یازدهم ، دوازدهم ،سیزدهم ، چهاردهم ،پانزدهم ، شانزدهم ، هفدهم ، هجدهم و نوزدهم
  • دادگاه های خانواده: شعبه های هشتم ،نهم ، دهم ، یازدهم ، دوازدهم ،سیزدهم ، چهاردهم ،پانزدهم ، شانزدهم ، هفدهم ، هجدهم و نوزدهم
  • شعبه اجرای احکام حقوقی
  • اجرای احکام کیفری: شعبه های یکم ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم
  • شعبه نیابت قضائی – سرپرستی و امور محجورین – صدور گواهی سوء پیشینه

مجتمع قضایی شماره ۲ ( حوزه قضایی قدس )

نشانی: اهواز – بلوار قدس(لشکر) – روبروی دادسرای نظام – مجتمع قضایی قدس( حوزه شماره ۲ دادگاه های جزایی اهواز)
تلفن : ۳۷۸۳۰۵۴، ۳۷۹۵۸۵۱ ،۴ -۳۷۹۵۸۵۳

شعب مستقر در مجتمع قضایی شماره ۲ ( حوزه قضایی قدس )

  • دادگاه های کیفری دو شعبه های :۱۱۳- ۱۱۲- ۱۱۱- ۱۱۰- ۱۰۹- ۱۰۷
  • دادگاه عمومی و حقوقی شعبه های: ۴ – ۳

دادسرا

  • شعبه های بازپرسی:۱۰- ۹ – ۸ – ۷ – ۵- ۲
  • شعبه های دادیاری: ۱۸- ۱۶ -۱۳-۱۴- ۱۴- ۱۳- ۱۲- ۶

دادگاه انقلاب اسلامی

نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان توحید – جنب پل – دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز

تلفن : ۳۳۳۳۷۱۱، ۳۳۳۶۶۶۱

شعب مستقر در دادگاه انقلاب :

دادسرا

▪︎دادگاه عمومی و حقوقی : شعبه۲۱ رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ و اجرای احکام اصل ۴۹
▪︎شعبه ۸ اجرای احکام کیفری

مجتمع قضایی شهید فهمیده ( ویژه سرقت)

نشانی : اهواز – زیتون کارمندی – خیابان ابوذر – نبش خیابان کمیل جنوبی – روبروی هنرستان فتح المبین – مجتمع قضایی شهید فهمیده
تلفن : ۴ – ۴۴۴۱۷۷۳

شعب مستقر در مجتمع شهید فهمیده ( ویژه سرقت )

دادگاه کیفری دو شعبه های:۱۱۵-۱۱۴

︎دادسرا

بازپرسی شعبه های :۱۷ – ۱۶- ۱۵- ۱۴

دادیاری شعبه ۱۷ و شعبه ۷ اظهار نظر

اجرای احکام کیفری شعبه ۷

مجتمع قضایی تندگویان(انرژی)
نشانی : اهواز – خرم کوشک – ابتدای نیوساید – مجتمع قضایی شهید تندگویان (انرژی)
تلفن : ۷ – ۳۳۶۱۷۲۶ ، ۶۳- ۳۳۳۱۵۵۹
شعب مستقر در مجتمع قضایی تندگویان (انرژی)
▪︎دادگاه های تجدید نظر شعبه های : ۲۲ – ۲۱ – ۲۰
▪︎دادگاه های کیفری یک شعبه های : ۱۷- ۱۶
▪︎دادگاه های عمومی وحقوقی شعبه های : ۱۴- ۷- ۶- ۵- ۲- ۱
دادگاه کیفری دو شعبه : ۱۰۸
دادسرا
▪︎بازپرسی شعبه های : ۱۱ – ۶ – ۱
▪︎دادیاری شعبه های : ۵ – ۴- ۳ – ۲

مجتمع قضایی ویژه تصادفات

نشانی : اهواز – خیابان سقراط – نبش پودات – ساختمان سابق مخابرات
تلفن : ۹۳- ۳۳۳۰۷۹۰
شعب مستقر در مجتمع ویژه تصادفات
دادگاه کیفری دو شعبه : ۱۱۶
دادگاه عمومی و حقوقی شعبه: ۲۰
دادسرا
▪︎دادیاری شعبه : ۱