دسته‌بندی: لایحه

تفاوت دادخواست لایحه شکواییه

تفاوت دادخواست, شکواییه و لایحه

نخستین مرحله دادرسی و طرح دعوا توسط اشخاص در مراجع قضایی با تنظیم دست نوشته ایی ( دادخواست, شکواییه و یا لایحه) شروع می شود.