جرایم علیه اموال و مالکیت

تعریف ومفهوم جرایم علیه اموال و مالکیت وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد .به عبارتی این نوع جرایم مفهوم مالکیت شخصی(مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین جوامع امروزی را تشکیل می دهد ) را مخدوش می سازد و شیوع […]

لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه اجرت المثل

لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه اجرت المثل

اجرت المثل ایام زوجیت به کارهای زوجه در مدت ایام زناشویی ازجمله پخت وپز، تربیت اولاد ،  شیر دهی و…. گفته می شود. طبق ماده  ۳۳۶ قانون مدنی زوجه با توجه به چند شرط می تواند اجرت المثل  ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند:  باید با دستور زوج باشد باید عمل و کار انجام […]