دعاوی کیفری

تعریف دعاوی کیفری هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد.جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری […]

دعاوی خانوادگی

چه دعاوی را باید در دادگاه خانواده مطرح کنیم؟ • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح • شروط ضمن عقد نکاح • ازدواج مجدد • جهیزیه • مهریه • نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت […]

دعاوی حقوقی

تعریف دعاوی کیفری هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد. جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود […]

وکیل ملکی، وکالت امور ملکی

وکیل ملک علاوه بر اینکه بایستی از ویژگی های یک وکیل خوب برخوردار باشد باید در نظر داشته باشد که وکالت در حوزه املاک کار بسیار حساس و تخصصی است . وکیل باید در این امور کاملا به قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی تسلط داشته باشد و از انها به وقت و به موقع […]