پاسخ به سوالات

آیا امضا در چک الزامی است واثر انگشت یا مهر صارکننده نیز کفایت می کند؟

وقت بخیر
برای صدور چک امضا صادر کننده لازم است و مهر یا اثر انگشت کافیت نمی کند.صادر کننده در برات و متعهد در سفته بجای امضا در صورت تمایل ممکن است از مهر خود استفاده نماید امادر مورد چک، چون قانون گذار برای صادر کننده مجازات کیفری در نظر گرفته است، مهر یا اثر انگشت صادر کننده را کافی ندانسته است و صدور چک بدون امضا ممکن نیست.