آیا در دوران عقد زوجه می تواند هم مهریه و هم نفقه را درخواست کند ؟

طلاق حق مرد است و اگر زوجه درخواست طلاق کند باید عسر و حرج خود را ثابت کند ( شروط 12 گانه ضمن عقد) و یا حق طلاق را داشته باشد. به محض اینکه عقد واقع می شود زوجه مالک کل مهریه و می تواند تقاضای نفقه کند.در صورتی که شما 6 ماه متوالی نفقه پرداخت نکنید می تواند برای طلاق اقدام کند.