پاسخ به سوالات

آیا در دوران عقد زوجه می تواند هم مهریه و هم نفقه را درخواست کند ؟

مستفاد از ماده۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مستحق مهریه می باشد و می تواند تمام مهریه را از مرد مطالبه کند چون الزام مرد به پرداخت مهریه ناشی از عقد نکاح بوده است .در مورد نفقه نیز مستفاد از ماده۱۱۰۶ قانون مدنی و نیز تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت، زن در دوران عقد و قبل از نزدیکی نیز می تواند نفقه را از شوهر مطالبه کند.