پاسخ به سوالات

آیا علیه ظهرنویسان سند تجاری مانند *چک* می توان شکایت کیفری یا از *طریق اجرای ثبت* اقدام کرد؟

وقت بخیر
درپاسخ می توان گفت: مسئولیت ظهرنویسان و همچنین ضامنان فقط در مورد* دعوای حقوقی* ممکن و قابل استماع می باشد. بنابراین در مورد چک در دعاوی کیفری و اجرای ثبتی مسئولیت ظهرنویسان( امضا کنندگان پشت چک) منتفی است و امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویسان و ضامنان از این طریق وجود ندارد و تنها علیه صادر کننده می توان اقامه دعوا نمود