پاسخ به سوالات

آیا ورود به زور زوجه به منزل زوج ورود به عنف است؟

در صورتیکه اثبات کنید که زمان ورود به منزل ایشان با رضایت و به جهت صحبت بوده است ورود به عنف هم رد خواهد شد.