اگر مهریه زوجه سکه باشد با فوت شوهر چه طور محاسبه می شود؟

به نرخ روز محاسبه می شود.