با توجه به اینکه مهریه من طبق توافق تقسیط شده بود زوج چطور درخواست تعدیل و کسر اقساط کرده است؟

هر زمان زوج که بتواند اثبات نماید که توان پرداخت اقساط مهریه را ندارد دادگاه میزان اقساط را کمتر می کند و در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت سکه امکان اینکه تعدیل پذیرفته شود زیاد است علی ایحال شما نیز می توانید در اعتراض به حکم اثبات نمایید که ایشان توان پرداخت اقساط را دارد.