در دوران عقد میزان تقسیط مهریه ای که در نظر گرفته می شود چه قدر است؟

با توجه به دادخواست اعسار شما و میزان تمکن مالیتان دادگاه پیش پرداخت و اقساط مشخص می کند.