پاسخ به سوالات

شوهرم در ضمن عقد نکاح و در عقدنامه شرط کرده است که از پرداخت نفقه معاف است، و من نیز قبول کردم، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا من می‌توانم علیه شوهر شکایت ترک انفاق کنم؟

وقت بخیر
الزام به انفاق از قواعد مربوط به نظم عمومی است و تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون بوده و قابل اسقاط به نظر نمی‌رسد و هر قرارداد مخالف آن خواه ضمن عقد باشد یا قبل از عقد یا بعد از آن ، باطل است. حتی اگر زوجه از لحاظ مالی متمکن و دارا باشد. پس در فرض سوال شما این شرط باطل بوده و شما می توانید علیه شوهرتان دادخواست حقوقی مطالبه نفقه ویا شکایت کیفری ترک انفاق در دادگاه مطرح نمایید.