پاسخ به سوالات

شوهرم علیه من در دادگاه خانواده شکایت الزام به تمکین کرده است .حال در حکم دادگاه من بعنوان ناشزه معرفی شدم، معنی ناشزه چیست؟

وقت بخیر
نشوز یا ناشزه یعنی زنی که از وظایف زناشویی( زوجیت) بدون مانع مشروع (عذر موجه) امتناع کند.اصطلاح عدم تمکین و ناشزه بودن درپرونده های الزام به تمکینِ دادنامه های دادگاه خانواده، یعنی اگر ثابت شود زن ناشزه باشد مستحق نفقه نخواهد بود. بعبارتی نشوز مانع استقرار نفقه است.