پاسخ به سوالات

چند ماه از عروسی ما گذشته و الان متوجه شدم که شوهرم علایم جنون دارد چه راه کاری قانونی درباره این مسئله وجود دارد؟

وقت بخیر
جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خیار فسخ برای زن است.

در این خصوص ماده ۱۱۸۵ ق.م می گوید: » جنون … در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.« اما جنون زن طبق ماده  ۱۱۸۹ ق.م هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در هنگام عقد وجود داشته باشد.

حال با توجه به نکات بالا شما می بایست دادخواستی با خواسته فسخ نکاح به علت جنون و ارجاع امر به نظر کارشناسی( پزشک متخصص) به طرفیت شوهرتان تقدیم دادگاه خانواده کنید.