برچسب: اداره کار

۱۹ فروردین ۱۴۰۲
آیا در مورد آراء هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار می توان دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح نمود؟ ازم به ذکر است با توجه به قوانین موجود خواهان( ذینفع) می توان خسارت تاخیر تادیه را به دو صورت مطالبه