برچسب: اظهارنامه

تعریف اظهارنامه

در این مقاله به تعریف اظهارنامه می‌پردازیم و نیز به شرایط تنظیم و فواید ارسال اظهارنامه برای خواهان (مدعی حق) در برخی از پرونده‌های حقوقی،