برچسب: درخواست توقیف اموال

۲۸ شهریور ۱۴۰۲
در پرونده های حقوقی مالی ، هدف رسیدن به حقوق مالی محکوم له ( طلبکار)، از اموال و دارایی های محکوم علیه( بدهکار) است که حبس و بازداشت او آخرین مرحله جهت استیفای این حقوق می باشد…