برچسب: قانون کار

۲۲ آذر ۱۴۰۲
اگر رأی هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به نفع شما صادرشده و محکوم‌له رأی باشید و محکوم‌علیه (کارفرما) بعد از ابلاغ رأی به وی از پرداخت حق‌وحقوق شما خودداری می‌کند. پس..
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
مطابق ماده 7 قانون کار قرارداد کار می تواند کتبی یا شفاهی باشد. پس از وقوع حادثه کار، حادثه دیده یا اولیای دم او( ورثه متوفی) باید با مراجعه به مراجع قضایی یا انتظامی وثبت شکایت خود در یکی از دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایند….
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
آیا در مورد آراء هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار می توان دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح نمود؟ ازم به ذکر است با توجه به قوانین موجود خواهان( ذینفع) می توان خسارت تاخیر تادیه را به دو صورت مطالبه