نوران وکیل > مقالات > امور حسبی > نمونه دادخواست تقسیم ترکه متوفی
نمونه دادخواست تقسیم ترکه متوفی

نمونه دادخواست تقسیم ترکه متوفی

در این مقاله نمونه دادخواست تقسیم ترکه (مطالبه سهم الارث) – تنظیم شده توسط کارشناسان موسسه نوران وکیل – همراه با توضیح مختصری از مفهوم ترکه و تقسیم آن را برای شما آماده نمودیم. هدف از تقسیم ترکه این است که سهم هر یک از ورثه از ماترک متوفی مشخص شود.

ترکه به چه معناست؟ ترکه عبارت است از اموال و دارایی هایی که بعد از فوت فرد از او بجا مانده و به بازماندگان و وراث او می رسد.این اموال و دارایی ها می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و دیون باشد.

بر اساس ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هر یک از انها مستقلا می توانند از دادگاه اخرین محل اقامت متوفی درخواست تقسیم سهم خود را از سایر ورثه بخواهد.درخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود و درصورتی که بعضی از ورثه طرف درخواست قرار گیرند دادگاه قادر به رسیدگی نیست و می بایست قرار رد درخواست تقسیم ترکه را صادر کند.

مقالات مرتبط: ماهیت حقوقی و ارکان وصیّت و تحریر ترکه چیست؟

مطابق ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی درخواست تقسیم ترکه که عملا باید در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم شود باید مشتمل بر امور زیر باشد:

  1. مشخصات درخواست کننده( خواهان)
  2. مشخصات متوفی
  3. مشخصات تمامی ورثه و اشخاصی که ترکه باید بین ان ها تقسیم شود.

لازم به ذکر است دعوای مطالبه سهم الارث پیش از تقسیم ترکه نیز امکان پذیر است و کسی که خواهان مطالبه سهم الارث خود باشد باید دادخواست را به طرفیت کسانی که ترکه در تصرف آنان است، مطرح کند.

نمونه دادخواست تقسیم ترکه متوفی

خواهان:………….( مشخصات خواهان تقسیم)

اقامتگاه:…………………..

کدملی:……………..‌‌‌‌….

خواندگان:……………….( مشخصات سایر ورثه)

اقامتگاه:………………………

کدملی:…………………..

خواسته: تقاضای تقسیم ترکه متوفی

دلایل و مستندات:

۱- رونوشت شناسنامه

۲- گواهی فوت متوفی

۳-گواهی انحصار وراثت

۴-عند اللزم ارجاع به کارشناسی

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان……(دادگاه اخرین محل اقامت متوفی)

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند، مرحوم…….پدر اینجانب …………(خواهان) در تاریخ …../…../……. فوت نموده است. ورثه آن مرحوم طبق گواهی انحصار وراثت پیوستی ……دختر ، ……پسر می باشد. حال تعدادی از ورثه ( خواندگان) با تصرف در اموال متوفی ،حاضر به تقسیم ترکه و پرداخت سهم الارث سایر ورثه نیستند.

لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، با تقدیم این دادخواست استنادا به ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم ماترک متوفی با ارجاع امر به کارشناسی مورد استدعاست.

قوانین مرتبط

از قانون مدنی

ماده ۵۹۰ – در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل اید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱ – هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می اید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست وتقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۵۹۹ – تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۶ – هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد ازتقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

از قانون امور حسبی

ماده ۳۰۰ – در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده ۳۰۱ – ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

ماده ۳۰۲ – نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند.

ماده ۳۰۴ – درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

  1.  نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
  2.  ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

ماده ۳۰۹ – اشخاص ذینفع می توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می نماید.

ماده ۳۱۳ – در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.

ماده ۳۱۷ – در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

ماده ۳۲۶ – مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

 

دادخواست مرتبط: نمونه دادخواست صدور قرار تحریر ترکه و نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email