جرایم علیه اموال و مالکیت

تعریف ومفهوم جرایم علیه اموال و مالکیت وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد .به عبارتی این نوع جرایم مفهوم مالکیت شخصی(مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین جوامع امروزی را تشکیل می دهد ) را مخدوش می سازد و شیوع […]

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه وکیل

بعد از محکومیت خوانده (زوج) و قطعی شدن رای و اجرای رای قطعی توسط خواهان،(زوجه) قانونگذار برای خوانده ی معسر( کسی که اموال کافی برای تسدید کل دین (بِدِهی) خود ندارد ) تمهیداتی پیش بینی کرده است .طبق قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی خوانده می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به( […]

لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه اجرت المثل

لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه اجرت المثل

اجرت المثل ایام زوجیت به کارهای زوجه در مدت ایام زناشویی ازجمله پخت وپز، تربیت اولاد ،  شیر دهی و…. گفته می شود. طبق ماده  ۳۳۶ قانون مدنی زوجه با توجه به چند شرط می تواند اجرت المثل  ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند:  باید با دستور زوج باشد باید عمل و کار انجام […]

نمونه شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند

شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند

ملاقات فرزند مشترک توسط پدر یا مادر بعد از طلاق زوجین حق قانونی و طبیعی دو طرف می باشد و طبق رویه قضایی تعیین وقت ملاقات با فرزند در دادنامه طلاق دقیقا با تعیین روز و ساعت و نیز مکان ملاقات مشخص می شود. اما گاهی دیده می شود که یکی از والدینی که حق […]