دسته: نقد و بررسی

توصیه  دکتر کاتوزیان 

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان که به حق باید او را پدر حقوق مدنی  ایران دانست . ایشان از سال ۱۳۶۰