برچسب: توقیف اموال

نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری

نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری (موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری)

گر شما ذینفع دراموالی (مثل خودرو و ……) هستید که هنوز بنام متهم در پرونده کیفری است و در اثر اجرای قرار تأمین خواسته کیفری توقیف شده است با یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری را…