برچسب: حبس پابند الکترونیکی

۲۰ شهریور ۱۴۰۲
با احراز شرایطی پس از گذراندن یک چهارم از مجازات حبس درخواست آزادی مشروط از طریق (پابند الکترونیکی) یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد…