برچسب: خواسته

مفهوم دادخواست قانونی

مفهوم دادخواست قانونی

“دادخواست قانونی تنظیم نشده است” این جمله به چه معناست؟ ما دراین پست سعی می کنیم به صورت ساده و کوتاه مفهوم و شیوه تنظیم یک دادخواست قانونی