برچسب: دادخواست

تعریف دعوای حقوقی

دعاوی حقوقی

اولین مسئله ای که هر کس برای شروع و مطرح کردن دعوا با آن روبرو می شود این است که