برچسب: صدور اجراییه

۱۴ فروردین ۱۴۰۳
چگونه از طریق اجرای ثبت چک را اجرا کنیم؟ فواید و معایب اجرای چک از طریق اجرای ثبتی چیست؟ چک جزو معدود اسنادی است که هم می‌توان از طریق دادگاه وجه آن را وصول کرده و هم از طریق …
۱۶ آذر ۱۴۰۲
هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست …