برچسب: طلب

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مستنبط از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شروط تعلق خسارت تاخیر تادیه ( تاخیر در پرداخت طلب) را می توان به شرح ذیل مشاهده کرد…