برچسب: قانون چک

۱۴ فروردین ۱۴۰۳
چگونه از طریق اجرای ثبت چک را اجرا کنیم؟ فواید و معایب اجرای چک از طریق اجرای ثبتی چیست؟ چک جزو معدود اسنادی است که هم می‌توان از طریق دادگاه وجه آن را وصول کرده و هم از طریق …