برچسب: واریز اشتباهی

نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه

نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه (موضوع ماده ۳۰۱ قانون مدنی)

چنانچه شخصی وجه را به حساب فرد دیگری به اشتباه واریز (کارت به کارت) کند، مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی ملزم است که آن را به مالک برگرداند.اشتباه در واریز وجه به حساب دیگری در دو فرض قابل تصور است..