برچسب: کارت به کارت

۱۳ آبان ۱۴۰۲
چنانچه شخصی وجه را به حساب فرد دیگری به اشتباه واریز (کارت به کارت) کند، مطابق ماده 301 قانون مدنی ملزم است که آن را به مالک برگرداند.اشتباه در واریز وجه به حساب دیگری در دو فرض قابل تصور است..