نوران وکیل > مقالات > دادخواست > نمونه دادخواست تغییر نام کوچک ( اسم شخص)
نمونه دادخواست تغییر نام کوچک در شناسنامه

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک ( اسم شخص)

در این پست برای بازدیدکنندگان گرامی نمونه دادخواست تغییر نام کوچک – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل- همراه با توضیح نکات مهم را آماده نمودیم. مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است و این نام باید عرفا  یک نام محسوب شود. اگر شخصی خواهان تغییر نام کوچک خود باشد انتخاب مرجع صالح در رسیدگی به این درخواست حسب مورد بستگی به این دارد که تغییر نام فعلی شامل کدام موارد قانونی است.

︎موارد زیر در صلاحیت هیات حل اختلاف ماده ۳ قانون ثبت احوال

  1. هرگاه نام کوچک یکی از نام های ممنوع باشد(عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن ، نام های نامناسب با جنس و… تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال)مثلا سگ علی، فخر الدوله و..
  2. هرگاه در نام کوچک چیزی زاید و غیر ضروری یا ناشی از اشتباه وجود داشته باشد( بند ۵ ماده ۳ قانون ثبت احوال)
  3.  درصورت تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام و عدم تناسب نام آنان با فرهنگ اسلامی( تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال)
  4. در صورتی که کسی تغییر جنسیت دهد و دادگاه صالح حکم به تغییر جنس در اسناد سجلی و شناسنامه او صادر نماید(دستو العمل مورخ۶۴/۱۲/۱۶شورای عالی ثبت احوال و مستنبط از بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال)
  5. لازم به ذکر است مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال ذینفع در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون می تواند در دادگاه محل اقامت خود با تقدیم دادخواست به این رای اعتراض کند.

︎ در صلاحیت محاکم دادگستری

اگر بر اساس ماده ۲۰ قانون ثبت احوال تغییر نام کوچک شامل موارد مصرحه(مواردی که در بالا ذکر شده) نباشد و امکان تغییر یا اصلاح نام وجود نداشته باشد  در این حالت متقاضی باید دادخواستی با خواسته تغییر نام به دادگاه محل اقامت خود مطرح نماید. این دعوا مانند دعوا ی تغییر سن  باید به طرفیت ( خوانده بودن)اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه اقامه شود. هزینه این دعوا غیر مالی بوده و رای صادره قابل تجدید نظر خواهی از سوی اصحاب دعوا در مهلت ۲۰ روز می باشد.

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک

خواهان ها : …………(مشخصات صاحب شناسنامه )
اقامتگاه : ……….
شماره ملی : ……..
خوانده ها : …………..( ادراه ثبت احوال محل اقامت متقاضی)
اقامتگاه : …………
شماره ملی : …………

خواسته:

تقاضای رسیدگی و الزام به تغییر نام کوچک  از…………به…………

دلایل و مستندات :

  1. رونوشت شناسنامه
  2. استشهادیه محلی
  3. شهادت شهود

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب  شهرستان……….
با سلام و عرض ادب
اینجانب دارای شناسنامه شماره……….صادره از ……… و متولد مورخ ………می باشم.حال با وجود انکه از بدو تولد در بین آشنایان و بستگان به نام………… معروف هستم .لیکن در سند سجلی فوق الذکر نام………………برای اینجانب انتخاب و ثبت گردیده است. نظر به اینکه دو نام داشتن در زندگی روزمره برای اینجانب موجب بروز مشکلاتی شده است و از طرفی استشهارم به نام………….می باشد. وبا توجه به اینکه نام مورد تقاضا…………. واجد معانی عالیه و از هر حیث بر نام مذکور در سند سجلی برتری دارد.نهایتا با تقدیم این دادخواست وبا توجه به مراتب فوق و دلایل و منضمات آن تقاضای محکومیت خوانده به تغییر نام کوچک مذکور در شناسنامه از…………..به …………استنادا به مواد ۹۹۵ قانون مدنی و ۲۰ قانون ثبت احوال به انضمام تمام هزینه های دادرسی مورد استدعاست. در صورت صلاح دید دادگاه عند اللزوم  شهودی جهت ادای شهادت در دادگاه اعلام آمادگی کرده اند.

قوانین مرتبط با بحث

از قانون مدنی

ماده ۹۹۵ – تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه.
ماده ۹۹۷ – هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود، ممنوع است.

از قانون ثبت احوال

ماده ۳ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود. وظایف هیات حل اختلاف به قرار زیر است:
۱ – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.
۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
۳ – ابطال اسناد و شناسنامه هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می شود.
۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.
۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود
ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – انتخاب نام هائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – در اسناد سجلی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می شود.
برای آشنایی بیشتر با نحوه تنظیم دادخواست این مقاله و برای نوشتن شکواییه این مقاله را مطالعه فرمایید.
*منابع*
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email