احمد نورانی

۲۸ فروردین ۱۴۰۲

الارض فی سلامِ… (زمین در صلح…)

مِن ایّن تاتی حاله النسیان
(حالت فراموشی از کجا می آید؟)
ارید ان انام طول الایام
(در طول روزها می خواهم بخوابم )
ارید ان اجعل الارض فی سلام
(می خواهم زمین را در صلح قرار دهم)
والناس فی طریقی الیهم
(و مردم در مسیری که من به سوی آنها دارم)
ینادوننی بالمجنون والمسحور و الکسول
(مرا دیوانه، جادوشده و تنبل خطاب می کنند )
کل الالقابِ صریحه طیل الوقت
(تمامی لقب ها همه وقت صریح اند)
و انا انظر ایاما و ایاما
(و من روزها و روزها را نظاره می کنم)
تاتی السنین کلسحب و الامطار
(سال ها مانند ابرها و باران ها می اید)
و انا انظر فحسب
(و من فقط نگاه می کنم)
لکی اجعل الارض فی سلام
(تا زمین را در صلح قرار دهم)
لا مخزون لدیّ ولا مال
(هیچ پس‌اندازی و مالی ندارم )
لا اعرف الحیاه دون کلام
(زندگی را بدون سخن نمی شناسم)
اغفو فی تلک الایام
(چرتی در این روزها می زنم)
غفوه المجروح
(چرتی که زخم دیده می زند)
عند انتزاعِ الروح
(در هنگام خارج شدن روح)
لیلاَ وصباحاَ اسال
(روز و شب می پرسم)
لا مخرج ولا مدخل
(نه راه پیشی هست و نه راه پسی)
لا نصر ولافشل
(نه پیروزی هست و نه شکستی)
و انا مبتسم فحسب
(و من فقط در حال تبسم هستم)
لکی اجعل الارض فی سلام
(تا زمین را در صلح قرار دهم)
کیف یکون الحزن؟
(غمگینی چگونه است؟)
کیف یکون الجنون؟
(دیوانگی چگونه است؟)
کیف یکون العقل ؟
(عاقل بودن چگونه است؟)
وکیف یکون العیش؟
(و زندگی چگونه است؟)
لا اعرف ولا اجهل
(نه می دانم و نه نمیدانم)
تعبت من قهوتی و کتاباتی
(از قهوه و نوشته هایم خسته شدم)
تعبت من قوتی و حافظتی
(از قدرت و حافظه ام خسته شدم)
تعبت من ایمانی و الاحادی
(از ایمان و الحاد خود خسته شدم)
والنور مسرعاَ
(و نور با سرعت)
یجری فی دفتری ومدادی
(در دفتر و مدادم به جریان می آید)
وانا اکتب فحسب
(ومن فقط می نویسم)
لکی اجعل الارض فی سلام
(تا زمین را در صلح قرار دهم)
و الطریق امامی
(مسیر رو بروی من است)
وانا اجهل کیف اسیر
(و من نمی دانم چگونه راه روم)
یوماَ اصبح امیراَ و یوماَ اسیر
(روزی امیری می شوم و روزی اسیری)
جفت دمعتی حین صارت الاحزان مرتعاَ
(اشکم خشک شد وقتی که غم ها به چراگاهی بدل گشت)
بین الابطالِ و بین الاطفالِ وبین الحمیر
(در میان قهرمانان و میان کودکان و در میان چهارپایان)
لونُ جدیدُ من شدّهِ الضیاع
(رنگی نو از شدت گم شدن پدید آمد)
نکههُ جدیدهُ من شدّه الجیاع
(طعمی نو از شدت گرسنگی پدید آمد)
و انا مازلت اقراء فحسب
(و من همچنان فقط می خوانم)
لکی اجعل الارض فی سلام
(تا زمین را در صلح قرار دهم)

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

انواع اوراق قضایی

اوراق قضایی مانند: دادخواست و شکواییه، باید از سوی متقاضی در جایگاه خواهان یا شاکی تکمیل و به مرجع قضایی ارائه شود و برخی دیگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *