دسته‌بندی: اظهارنامه

۳۰ خرداد ۱۴۰۲
ارسال اظهارنامه به مالک و پرداخت شارژ معوقه ماهیانه طبق قانون تملک آپارتمان ها شرط لازم برای مطالبه می باشد. قانونا بدون وجود این اظهارنامه ….