دسته‌بندی: قراردادها

فسخ قرارداد و مطالبه وجه

نمونه دادخواست فسخ قرارداد و مطالبه وجه

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد( ماده ۱۳۸ قانون مدنی)قرار داد اصطلاح تازه ای است که مترادف با عقد بکار رفته است. در یک تقسیم بندی کلی ، به عقد لازم و عقد جایز …