برچسب: امور ملکی

۱۰ آبان ۱۴۰۲
ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را اینگونه تعریف نموده است: “ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید…
۲۱ خرداد ۱۴۰۲
حق شفعه را می توان به صورت ساده اینگونه تعریف نمود: هرگاه ملک قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به قصد بیع به شخص دیگری بفروشد. شریک دیگر…